Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 is de nummering van EU-rechtshandelingen veranderd. Er is een nieuwe methode vastgesteld om nummers toe te kennen aan documenten die in de L-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

De nummering van documenten die vóór 1 januari 2015 of in een andere serie dan de L-serie zijn gepubliceerd, verandert niet.

Voorbeelden van regelgeving met een roepnaam

Een beperkt aantal richtlijnen en verordeningen wordt veelal aangehaald met een korte roepnaam. Het verdient aanbeveling om deze roepnamen, indien toegepast, in de afkortingenlijst of in een voetnoot te verklaren met de ernaast genoemde aanduiding.

Aanbestedingsrichtlijn Richtlijn 2014/24/EU
Burgerschapsrichtlijn Richtlijn 2004/38/EG
Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG
Dienstenrichtlijn Richtlijn 2006/123/EG
Fusierichtlijn 2009 Richtlijn 2009/133/EG
Habitatrichtlijn Richtlijn 92/43/EEG
Insolventierichtlijn Richtlijn 80/987/EG
Insolventieverordening Verordening (EU) 2015/848
Rome I Verordening (EG) 593/2008
Rome II Verordening (EG) 864/2007

Voorbeelden van regelgeving zonder roepnaam

Rechtshandelingen vastgesteld voor 1 januari 2015

Verkort Voluit
Verordening (EU) 265/2010. Verordening (EU) 265/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot wijziging
van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordening (EG) 562/2006 wat het verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur betreft (PbEU 2010, L 85).
   
Richtlijn 2010/23/EU. Richtlijn 2010/23/EU van de Raad van 16 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft een facultatieve en tijdelijke toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige diensten (PbEU 2010, L 72).
   
Besluit 2010/168/
GBVB
.
Besluit 2010/168/GBVB van de Raad van 22 maart 2010 houdende benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan (PbEU 2010, L 75).

 

Rechtshandelingen vastgesteld na 1 januari 2015

Verkort Voluit
Verordening (EU) 2019/631. Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011 (PbEU 2019, L 111).
   
Richtlijn (EU) 2018/1673. Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PbEU 2018, L 284).
   
Besluit (GBVB) 2017/2315. Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad van 11 december 2017 tot instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en tot opstelling van de lijst van deelnemende lidstaten (PbEU 2017, L 331).
   
Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625. Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniermerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 (PbEU 2018, L 104).
   
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/12. Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/12 van de Commissie van 3 januari 2019 tot verlening van een vergunning voor L-arginine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PbEU 2019, L 2).
   

 

 Tip
Bij het Publicatieblad van de Europese Unie zet men na het jaartal, gevolgd door een komma en een spatie, de letter C of L, na weer een spatie gevolgd door het nummer en (zo nodig) het paginanummer; het paginanummer pleegt daar met een schuine streep te worden aangegeven.1

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 62.