Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Doel

Deze Libguide is bedoeld als naslagwerk om het citeren volgens de Leidraad voor juridische auteurs te vergemakkelijken.1 Veel tekst is dan ook ontleend aan de Leidraad. Ook veel voorbeelden zijn uit de Leidraad overgenomen. In deze Libguide wordt steeds verkort verwezen naar de Leidraad.

De Leidraad is te raadplegen in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid (plaatscode:  A40-27) maar is ook elektronisch beschikbaar, evenals een samenvatting.

Wanneer in deze Libguide wordt gesproken van hij, wordt ook zij bedoeld.

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Waarom verwijzen naar bronnen?

Bronvermeldingen / -verwijzingen zijn een essentieel onderdeel van wetenschappelijke publicaties en werkstukken.

U geeft ermee aan dat de informatie die u gebruikt afkomstig is uit een andere bron.

U doet dat op zo'n manier dat de lezer de bron kan vinden. Hij kan dan nagaan of u de informatie juist heeft weergegeven. Ook kan hij meer informatie vinden in de betreffende bron als hij daaraan behoefte heeft.

U kunt de informatie uit een publicatie weergeven in eigen woorden (parafraseren) of u kunt letterlijk citeren. Als u letterlijk citeert, moet u duidelijk maken dat het om een letterlijke aanhaling gaat. Dat doet u door middel van aanhalingstekens en door de pagina('s) of paragraafnummer(s) te vermelden waarop het citaat te vinden is.1

Voorbeeld parafrase:

Corstens stelt dat straf niet bedoeld is om onrecht te herstellen, maar dat het doel van straf is de burger terecht te wijzen door hem leed toe te voegen.1

1. G.J.M. Corstens/M.J Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 4.

Voorbeeld citaat:

‘De straf is non-reparatoir van aard. Zij behelst een terechtwijzing door middel van leedtoevoeging’.1

1. G.J.M. Corstens/M.J Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 4.

Voorbeeld citaat met kleine aanpassingen:

Corstens stelt dat ‘[...] straf [...] non-reparatoir van aard [is]. Zij behelst een terechtwijzing door middel van leedtoevoeging’.1

1. G.J.M. Corstens/M.J Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 4.

 

Tip
Met correct verwijzen voldoet u aan een van de voorwaarden om plagiaat te voorkomen.
Bekijk ook eens de module Plagiaat - hoe vermijd je dat. Let op: hier is wel een andere citeerstijl gebruikt, namelijk APA (American Psychological Association).

 


 1. Omdat we heel veel citeren uit de Leidraad in deze libguide hebben wij er voor gekozen om de aanhalingstekens weg te laten omwille van de overzichtelijkheid.

Algemene opmerkingen m.b.t. online bronnen

Voor online bronnen geldt:

 • De Leidraad geeft aan dat het toevoegen van een webadres bij verwijzingen naar bronnen die (ook) online toegankelijk zijn niet nodig is. En dat het toevoegen van een webadres wel nuttig kan zijn bij verwijzing naar een website of naar een pagina op een website. Het is echter een extra service aan de lezer om het webadres standaard te vermelden.
 • Is een bron in pdf of scan van de gedrukte versie beschikbaar volg dan de regels voor papieren uitgaven zoals deze vermeld staan in de Leidraad voor juridische auteurs. Bij een pdf of scan blijft  de lay-out van de ‘papieren bron’ namelijk behouden inclusief paginanummers.
 • Vindt u een dergelijke pdf of scan via Google Books dan hoeft Google Books niet vermeld te worden in de literatuurverwijzing.
 • In de Leidraad voor juridische auteurs is op pagina 30 e.v. informatie te vinden over het verwijzen naar online bronnen, met name publiek toegankelijke bronnen op het internet.
  Zie ook onder literatuur: Rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten
 • Volgens de Leidraad is het niet nodig om bij verwijzingen naar literatuur uit niet vrij toegankelijke databanken (online) achter de verwijzing te plaatsen. Het is een extra service aan de lezer om hier wel voor te kiezen.
  In de Leidraad wordt niets gezegd over het vermelden van de gebruikte databanken. Ook dit is een extra service voor de lezer om dit wel te doen. Zo is een bron sneller terug te vinden. Achter de verwijzing zou dan het volgende gezet kunnen worden: (online in ‘naam databank’).
 • Een uitzondering op bovenstaand punt is het verwijzen naar frequent geactualiseerde bronnen die op papier én online verschijnen. In dat geval vermeld de Leidraad dat u dient aan te geven dat u de online versie heeft geraadpleegd inclusief de datum van de laatste bijwerking. Er kan namelijk een verschil bestaan tussen de papieren en online versie wat betreft bijgewerkte datum. Zie ook: Frequent geactualiseerde uitgaven (o.a. commentaren)
 • Controleer voor het inleveren van uw publicatie of de webadressen genoemd in de verwijzingen nog kloppen.

Zorg ervoor dat alle verwijzingen op dezelfde manier zijn gemaakt. Wees consequent!