Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Literatuurlijst

Bij verkort verwijzen is een literatuurlijst met volledige bibliografische gegevens aan het eind van een essay of scriptie noodzakelijk.

Laat de lemmata in een literatuurlijst beginnen met de gebruikte verkorte verwijzing, om het vinden te vergemakkelijken.

Men kan de lijst door het tekstverwerkingssysteem op alfabet laten sorteren. Sorteerfouten met voorvoegsels zoals ‘van’, 'de' en ‘van der’ moeten dan echter handmatig worden gecorrigeerd.
Auteurloze werken, zoals rapporten en adviezen, worden gewoon in de alfabetische rangschikking opgenomen.1

De literatuurlijst moet volledig, alfabetisch en niet onderverdeeld zijn.2

Klaassen, RMThemis 2016, p. 74-84
C.J.M. Klaassen, ‘De civiele procedure volgens 'KEI'', RMThemis 2016, p. 74-84.

De Meij, Staats- en bestuursrecht 1996
J.M. de Meij, Inleiding tot het staats- en bestuursrecht, Groningen: Wolters-Noordhoff 1996.

De Meij, Uitingsvrijheid 1996
J.M. de Meij, Uitingsvrijheid. De vrije informatiestroom in grondwettelijk perspectief, Amsterdam: Cramwinckel 1996.

Van Opijnen 2014
M. van Opijnen, Op en in het web. Hoe toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd (diss. Amsterdam
UvA), Den Haag: Boom Juridisch 2014.

Respect en recht voor ieder mens 2013
Respect en recht voor ieder mens (Beleidsnota van de Minister van Buitenlandse Zaken) bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 32735, nr. 78.

Spruit, Chorus & Bezemer 2016
J.E. Spruit, J.M.J. Chorus & C.H. Bezemer, Libri feudorum (Corpus Iurus Civilis. Tekst en vertaling, deel XII Addendum), Amsterdam: Amsterdam University Press 2016.

 

Toelichting
Omdat 'De Meij 1996' in deze lijst twee verschillende werken zou aanduiden, is de verkorte verwijzing aangevuld met de (ingekorte) titel van het werk.

Regelgeving, jurisprudentie en andere Kamerstukken dan beleidsnota’s, -rapporten en -adviezen horen niet in de literatuurlijst thuis.3

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 41.
 2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 41.
 3. Leidraad voor juridische auteurs, p. 41.

Jurisprudentielijst

U kunt besluiten een jurisprudentielijst op te nemen. Deze kan zo opgezet worden dat zij tevens jurisprudentieregister is. Het verdient aanbeveling de jurisprudentielijst in te delen naar instantie. Een territoriaal-hiërarchische volgorde ligt daarbij voor de hand:

 • Internationaal Gerechtshof
 • Internationaal Strafhof
 • Permanent Hof van Arbitrage
 • VN-Mensenrechtencomité
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Europese Commissie voor de Rechten van de Mens
   
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Gerechten van de Europese Unie
   
 • Hoge Raad
 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Centrale Raad van Beroep
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Gerechtshoven
 • Rechtbanken
 • Kantonrechters (uitspraken tot 1 januari 2002)
   
 • Kroon
 • Nationale ombudsman
 • College voor de Rechten van de Mens (inclusief tot 2012 Commissie gelijke behandeling)
 • enz.
   
 • Nederlands Arbitrage-Instituut
 • Raad van Arbitrage voor de Bouw
 • Raad van Arbitrage voor de Metaalhandel en –nijverheid
 • enz.

Per instantie worden de uitspraken in chronologische volgorde vermeld.1

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 87-88.

Overige lijsten

Op dezelfde manier als een jurisprudentielijst kunt u ook een lijst maken met regelgeving en een lijst met parlementaire documenten. Overleg eventueel met uw docent.