Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

In volledige verwijzingen vermeldt men voorletters en achternaam van de auteur.

In verkorte verwijzingen wordt alleen de achternaam van de auteur vermeld. Verwijst u naar meerdere auteurs met dezelfde achternaam dan worden in verkorte verwijzingen de voorletters toegevoegd (voor de achternaam) om misverstanden te voorkomen.1

1. J.M. Polak 1993, p. 45.
2. Van Oppijnen e.a. 2014, p. 22.
3. H.C.G.L. Polak 1993, p. 16.

Indien van één auteur verschillende publicaties uit één jaar worden aangehaald, wordt de verwijzing aangevuld met een korte, cursief weergegeven aanduiding van de titel van het boek.2

1. Brants & Van Lent, Externe openbaarheid 2001, p. 75-101.
2. Brants & Van Lent, Kroniek 2001, p. 435.

Tussen haakjes kan men desgewenst aanvullende informatie geven, en wel als volgt:
Na de auteursvermelding: hoedanigheid van de 'auteur(s)' of medewerking van een andere auteur, zoals: (red.), (met medewerking van ...), (met voorwoord/inleiding van ..).3

Bij meer dan één auteur is het zaak zowel in de voetnoten als in de alfabetische literatuurlijst de volgorde van de auteurs op het titelblad aan te houden.4


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 26.
  2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 26.
  3. Leidraad voor juridische auteurs, p. 43.
  4. Leidraad voor juridische auteurs, p. 26.

Geen auteur

Auteurloze publicaties vermeldt men met titel (cursief) en jaartal (plus de desbetreffende pagina).1

Verkort: Respect en recht voor ieder mens 2013, p. 10.

Volledig: Respect en recht voor ieder mens (Beleidsnota van de Minister van Buitenlandse Zaken), bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 32735, nr. 78.

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 26.

Eén auteur

Verkort: Mevis 2013, p. 65.

Volledig: P.A.M. Mevis, Capita strafrecht. Een thematische inleiding, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013.

Twee auteurs

Een medeauteur (of mederedacteur) wordt voorafgegaan door het teken ‘&’.1

Verkort: Sengers & Van der Sanden 2015.

Volledig: J.M.G.A. Sengers & P. van der Sanden (red.), Huurrecht woonruimte (Huurreeks), Den Haag: Sdu 2015.

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 25.

Drie auteurs

Tussen de eerste en tweede auteur komt een ',' en tussen de tweede en derde een '&'.1

Verkort: Spruit, Chorus & Bezemer 2016, p. 21.

Volledig: J.E. Spruit, J.M.J. Chorus & C.H. Bezemer, Libri feudorum (Corpus Iuris Civilis. Tekst en vertaling, deel XII Addendum), Amsterdam: University Press 2016.

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 25.

Meer dan drie auteurs

Bij meer dan drie auteurs, redacteuren of bewerkers wordt alleen de eerste genoemd, met de toevoeging ‘e.a.’.1

Verkort: Assink e.a. 2015.

Volledig: B.F. Assink e.a., De toekomst van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht van de toekomst. Opstellen voor Prof. mr. L. (Vino) Timmerman, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en 25+ jaar hoogleraarschap, Deventer: Wolters Kluwer 2015.

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 26.

Bewerker

Bewerkers worden voorafgegaan door een schuine streep zonder spaties ervoor en erna.1

Verkort: Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 85.

Volledig: J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1996.

Soms kent een werk meerdere opeenvolgende bewerkers. Wij stellen in dat geval de volgende verwijzing voor.

Verkort: Machielse, in: Wetboek van Strafrecht, art. 285b Sr, aant. 1 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 19 juni 2013).

Volledig: A.J. Machielse, ‘Commentaar op art. 285b Sr’, in: T.J. Noyon/G.E. Langemeijer & J. Remmelink (voortgezet door J.W. Fokkens, E.J. Hofstee & A.J. Machielse), Wetboek van Strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2013 (online in Kluwer Navigator).

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 26.