Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Veel juridische genootschappen publiceren jaarlijks een preadvies voor de algemene vergadering. Om praktische redenen worden, als er meer preadviseurs zijn, de preadviezen gewoonlijk in één publicatie opgenomen. Het is dan wenselijk aan te geven waar het preadvies van de ene preadviseur eindigt en het volgende begint.
De titelbeschrijving volgt de regels voor bijdragen in boeken.

Heeft het preadvies geen echte titel, dan wordt de zakelijke benoeming ervan overeenkomstig de titelpagina als titel beschouwd.1

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 48.

Voorbeelden gedrukte/elektronische preadviezen

Voorbeeld 1 (elektronisch):

Verkort: Hildebrandt 2016.

Volledig: M. Hildebrandt, ‘2. Data-gestuurde intelligentie in het strafrecht’, in: Homo digitalis. Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging deel 2016-I), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 137-240, njv.nl.1

Voorbeeld 2 (gedrukt; het preadvies heeft geen echte titel):

Verkort: Verpaalen 1971.

Volledig: O.A.C. Verpaalen, ‘Zijn nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk?’, in: Handelingen 1971 der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 1, derde stuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1971.

 


  1. In dit voorbeeld staat voor de titel het publicatienummer van het preadvies. Als er geen publicatienummer te achterhalen is, hoeft u het niet op te nemen. De pagina-aanduiding geeft ook al goed aan waar het preadvies precies te vinden is in de publicatie; anders dan in het voorbeeld in de Leidraad op p. 47 hebben wij de url van de webpagina wel vermeld, zie ook Voorbeelden rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten via het internet.