Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

De meeste losbladige boeken en andere frequent geactualiseerde uitgaven – inmiddels veelal geëvolueerd tot webpublicatie – zijn in feite bundels waarin verschillende auteurs afzonderlijke stukken hebben geschreven of bewerkt.

Voor de verkorte verwijzing geldt:

 • sluit in beginsel aan bij de aanbevolen citeerwijze, maar vermeld vóór de verkorte (gecursiveerde) titel wel eerst de naam van de auteur van het desbetreffende onderdeel van de uitgave, gevolgd door ', in:'
 • vermeld de laatste bijwerkdatum op het moment van raadpleging (alleen bij de online versie) en vermeld eveneens het paragraaf- of aantekeningnummer; gaat het om artikelsgewijs commentaar, vermeld dan tevens het becommentarieerde regelingonderdeel

Voor de volledige verwijzing geldt:

 • vermeld (in de literatuurlijst onder die verkorte verwijzing) de volledige bibliografische gegevens, inclusief de volgende aanduiding (indien van toepassing): (losbladig) en (losbladig en online). Vermeld als hoofdregel geen paginanummers, geen supplementnummers en geen jaartal.1
   Toelichting
  In de Leidraad wordt in de gebruikte voorbeelden niet consequent omgegaan met wat er op p. 52 wordt gemeld over de aanduiding (losbladig) en (losbladig en online). In tegenstelling tot wat er hier staat, raden wij aan om bij losbladige en elektronische uitgaven niet de vermelding losbladig toe te voegen. En bij elektronische uitgaven de vermelding online wel toe te voegen (zowel bij de verkorte als de volledige verwijzing). Zie ook: Algemene opmerkingen m.b.t. online bronnen.

 

 Toelichting

 • Indien er geen auteur vermeld staat op onderdeelniveau verwijst u naar de titel van de bron (zie voorbeeld 3: Vakstudie Omzetbelasting).
 • Als u verwijst naar een paragraaf van een hoofdstuk verwijst u in de literatuurlijst naar de titel van het hoofdstuk en niet naar de titel van de paragraaf (zie: Handboek Strafzaken).
 • In de Leidraad wordt in de volledige verwijzing niet consequent omgegaan met verwijzingen naar commentaar op een wetsartikel. Zie de voorbeelden op p. 27, 28 en 131.
  • Wij raden aan om bij een verwijzing naar commentaar op een wetsartikel ook in de volledige beschrijving melding te maken van het artikel
  • En om de verwijzing naar het commentaar tussen aanhalingstekens om en om te zetten net zoals bij bundels het geval is, dus
   ‘Commentaar op art. 6:162 BW’, in:
 • Er is niet echt een tip te geven hoe u bij publicaties in databanken kunt herkennen of u met een frequent geactualiseerde uitgave te maken heeft. De belangrijkste uitgaven zijn:

Kluwer Navigator (Dit overzicht vindt u linksboven op elke pagina onder de tab 'Uitgaven')

 • delen van de Groene serie;
 • delen van de Tekst & Commentaar-serie;
 • delen van de Vakstudie-serie.

OpMaat

 • alle commentaren

Tip
Bij verwijzingen naar commentaren wordt de titel van de wet vaak afgekort. De afkortingen zijn o.a. te vinden in de Leidraad (vanaf p. 116).


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 27 en 52.

Voorbeelden gedrukte uitgaven

Voorbeeld 1:

Verkort: Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 5.

Volledig: K.J.O. Jansen, ‘Commentaar op art. 6:162 BW’, in: C.J.J.M. Stolker (red.), Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Wolters Kluwer.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Jansen, in: GS Onrechtmatige daad

Voorbeeld 2:

Verkort: Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad VI.2.2.9.

Volledig: W.G. Huijgen, ‘VI. Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid’, in: C.J.J.M. Stolker (red.), Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Wolters Kluwer.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad

Voorbeeld 3:

Verkort: Vakstudie Omzetbelasting, art. 8 Wet OB 1968, aant. 3.2.5.

Volledig: A.J. van Doesum, E.M. Vrouwenvelder & H.W.M. van Kesteren (red.), Omzetbelasting (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 6), Deventer: Wolters Kluwer.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Vakstudie Omzetbelasting

Voorbeeld 4:

Verkort: Visser, in: T&C Intellectuele eigendom 2013, art. 25b Aw, aant. 3.

Volledig: D.J.G. Visser, ‘Commentaar op art. 25b Aw’, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2013.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Visser, in: T&C Intellectuele eigendom 2013

Voorbeeld 5:

Verkort: Cremers-Hartman, in: Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2019/8, art. 1 en 9 WCRM, aant. C.3.

Volledig: E. Cremers-Hartman, 'Commentaar op art. 1 en 9 WCRM', in: A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Den Haag, Sdu 2019.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Cremers-Hartman, in: Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2019

Tip
Bij deze verwijzing wordt naar een publicatienummer in het boek verwezen, in dit geval 8. Dit nummer vindt u terug in de 'Algemene Inhoudsopgave' en boven aan de bladzijde (vet gedrukt).

Toelichting elektronische uitgaven

Wij raden aan om bij elektronische uitgaven altijd het jaar, zoals vermeld in de voetnoot, in de volledige beschrijving op te nemen.

Voorbeelden elektronische uitgaven

Verkort: Vakstudie Omzetbelasting, art. 6f Wet OB 1968, aant. 3.1 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 14 september 2017).

Volledig: A.J. van Doesum, E.M. Vrouwenvelder & H.W.M. van Kesteren (red.), Omzetbelasting (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 6), Deventer: Wolters Kluwer 2017 (online in Kluwer Navigator).
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Vakstudie Omzetbelasting

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie ook de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaande plaatjes staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  Onder Productinformatie & Colofon vindt u het Colofon met daarin de gegevens van de redacteuren en bewerkers.

  Bij de aantekening zelf vindt u de overige gegevens
  - de auteur (in dit geval geen)
  - de datum tot wanneer de aantekening is bijgewerkt
  Let op:
  De datum vind je onder de ‘hoofd’aantekening. In het voorbeeld dus bij Aant. 3.

 

Verkort: Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 5.1.3 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 25 oktober 2019).

Volledig: K.J.O. Jansen, ‘Commentaar op art. 6:162 BW’, in: C.J.J.M. Stolker (red.), Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (online in Kluwer Navigator).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie ook de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaande plaatjes staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  Onder Productinformatie vindt u de gegevens van de redacteur.

  Bij de aantekening zelf vindt u de overige gegevens
  - de auteur(s)
  - de datum tot wanneer de aantekening is bijgewerkt

 

Verkort: Franken, in: Handboek strafzaken 1.2 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 5 maart 2012).

Volledig: A.A. Franken, ‘1. De raadsman in het strafproces’, in: P.A.M. Mevis e.a. (red.), Handboek strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2012 (online in Kluwer Navigator).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie ook de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaande plaatjes staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  Onder Productinformatie vindt u onder 'Over dit product' de link 'Redactie'. Via deze link kunt u de redacteuren vinden. Ook treft u bij Productinformatie de aanbevolen citeerwijze aan.

  Bij de paragraaf zelf vindt u de overige gegevens
  - de auteur
  - de datum tot wanneer de paragraaf is bijgewerkt
  - de titel van het hoofdstuk

Hier is iets bijzonders aan de hand omdat het werk meerdere opeenvolgende bewerkers kent. Wij stellen de volgende verwijzing voor.

Verkort: Machielse, in: Wetboek van Strafrecht, art. 285b Sr, aant. 1 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 19 juni 2013).

Volledig: A.J. Machielse, ‘Commentaar op art. 285b Sr’, in: T.J. Noyon/G.E. Langemeijer & J. Remmelink (voortgezet door J.W. Fokkens, E.J. Hofstee & A.J. Machielse), Wetboek van Strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2013 (online in Kluwer Navigator).

Zie ook Handboeken en bewerkingen.

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie ook de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaande plaatjes staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  Onder Productinformatie vindt u het Colofon met daarin de gegevens van de redacteuren en bewerkers.

  Bij de aantekening zelf vindt u de overige gegevens
  - de auteur
  - de datum tot wanneer de aantekening is bijgewerkt

   

 

Verkort: Huijgen, in: T&C BW 2019, art. 3:15i BW, aant. 1 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 1 juli 2019).

Volledig: W.G. Huijgen, ‘Commentaar op art. 3:15i BW’, in: H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (online in Kluwer Navigator).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie ook de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaande plaatjes staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  In de Inhoudsopgave onder Productinformatie vindt u de gegevens van de redacteuren en auteurs.

  Bij de aantekening zelf vindt u de overige gegevens
  - de auteur 
 •  Tip: de voorletters zijn te achterhalen via de Productinformatie of door te klikken op het +-teken (zie onderstaande afbeelding)
  - de datum tot wanneer de aantekening is bijgewerkt

Voorbeeld:

Verkort: Van der Schyff, in: Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet 2021, art. 5 Gw, aant. 1.

Volledig: G. van der Schyff, ‘Commentaar op art. 5 Gw’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, E.J. Janse de Jonge & G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2021, www.nederlandrechtsstaat.nl.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Van der Schyff, in: Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet 2021

 Toelichting

 • In onderstaande plaatjes staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  Wanneer u bij het pull-down knopje aan de linkerzijde van het scherm kiest voor Ten geleide en algemene inleiding vindt u vervolgens de gegevens van de redacteuren en van het jaar van uitgave (zie tweede afbeelding!).

Voorbeeld:

Verkort: Cremers-Hartman, in: Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, art. 1 en 9 WCRM, aant. C.1 (online in OpMaat, bijgewerkt 1 september 2019).

Volledig: E. Cremers-Hartman, ‘Commentaar op art. 1 en 9 WCRM', in: Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Den Haag: Sdu 2019 (online in OpMaat).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie ook de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaand plaatje staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
 • In het voorbeeld in de Leidraad op p. 52 wordt een publicatienummer vermeld (2019/8). Dit is alleen te achterhalen in de gedrukte uitgave en mag u weglaten als u de online uitgave heeft geraadpleegd.
  Hetzelfde geldt voor de redacteuren van de uitgave. Deze zijn alleen te achterhalen als u de gedrukte uitgave raadpleegt en mogen weggelaten worden bij raadpleging van de online uitgave.
  Zie ook het voorbeeld bij de gedrukte uitgaven hierboven.