Skip to Main Content

Library guide Law: Legislation

Overview of legal literature, law sources and information relating to academic education and research

 Legislation

The Benelux Countries

 

European Union

Most popular databases

 

You can also use

Some Dutch laws have been translated into English. Translations have no legal force; reference should always be made to the Dutch original.
Note that most of the translations are unofficial and not up to date.

 

Grondwet

 • The Dutch ConstitutionRechtspraak.nl
 • ConstitutionDutch Civil law
 • Constitution Nederlandsegrondwet.nl
 • Sources of constitutional law : constitutions and fundamental legal provisions from the United States, France, Germany, the Netherlands, the United Kingdom, the ECHR and the EU / ed. by S. Hardt & A.W. Heringa. - 2014 → Shelfmark: M.zz.05-2

Grondwet en Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

 • Kingdom of the Netherlands : charter and constitution / ed. by Leonard F.M. Besselink. - 2004. - (Ars Aequi wetseditie) → Shelfmark: M.nl.22-44

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene wet bestuursrecht

 • General Administrative Law Act → Authority for Consumers and Markets
 • General Administrative Law Act : an English translation of the General Administrative Law Act of the Netherlands / Ministry of Justice, Ministry of Home Affairs ; [vert.: Roger Greenwood]. - 1994 → Shelfmark: N.nl.05-10

Algemene wet gelijke behandeling

Arbeidsomstandighedenbesluit

Arbeidsomstandighedenwet

Arbitragerecht

 • Netherlands arbitration law / by A.J. van den Berg, R. van Delden, H.J. Snijders ; transl. [from the Dutch]: B. Ruijsenaars. - 1993 → Shelfmark: H.nl.128-9

Auteurswet

Bankwet 1998

Besluit financiering rechtspraak 2005

Burgerlijk wetboek

 • Civil Code Dutch Civil Law
 • The civil code of the Netherlands / [transl. from the Dutch] Hans Warendorf, Richard Thomas, Ian Curry-Sumner. - 2013 → Shelfmark: H.nl.05-23
 • Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch / F. Nieper, A.S. Westerdijk (Red.). - 1995 - ... → Shelfmark: H.nl.05-9
 • Warendorf Dutch Civil and Commercial Law Legislation → Kluwer Navigator

Comptabiliteitswet 2016

Databankenwet

Erfrecht

 • Inheritance law legislation of the Netherlands: a translation of Book 4 of the Dutch Civil Code, procedural provisions and private international law legislation / Ian Sumner, Hans Warendorf ; with an introd., "Dutch law and the Europeanisation of inheritance law", by Walter Pintens. - 2005. - (European family law series ; 8) → Shelfmark: H.zz.30-24 nr. 8

Faillissementswet

Gerechtsdeurwaarderswet

Internationaal privaatrecht (BW boek 10)

 • Burgerlijk wetboek Boek 10 = Civil code book 10 / [transl. from the Dutch by H.C.S. Warendorf ... et al.]. - 2011. - (Kluwer wettenpocket) → Shelfmark: J.nl.05-2
 • Book 10 Civil Code → Encyclopedia of Private International Law, National statutes and provisions, Netherlands
  (Unofficial translation by Prof. Dr. M.H. ten Wolde)

Kadasterwet

Kiesbesluit

Kieswet

Mededingingswet

Mijnbouwbesluit

Mijnbouwregeling

Mijnbouwwet

Nederlandse corporate governance code

Ondernemingsrecht

Opiumwet 1928

Organisatiewet kadaster

Penitentiaire beginselenwet

Penitentiaire maatregel

Personen- en familierecht

 • Family law legislation of the Netherlands : a translation including Book 1 of the Dutch Civil Code, procedural and transitional provisions and private international law legislation / Ian Sumner, Hans Warendorf. - 2003. - (European family law series ; 5) → Shelfmark: H.zz.30-24 nr. 5

Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen

Regeling risico’s zware ongevallen 2016

Regeling solvabiliteitseisen voor het kredietrisico

Rijksoctrooiwet

Rijkswet op het Nederlanderschap

Verzekeringsrecht

 • New Dutch insurance contract law / introd. comm. by J.H. Wansink, J.G.C. Kamphuisen, W.M.A. Kalkman. - 2006 → Shelfmark: H.nl.76-94 (translations in English, French and German)

Vreemdelingenwet 2000

Waterwet

Wet bescherming persoonsgegevens

Wet Collectieve Afhandeling Massaschade 2005

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Wet grenzen Nederlandse territoriale zee

Wet milieubeheer

Wet Nationale ombudsman

Wet op de bedrijfsorganisatie

Wet op de naburige rechten

Wet op de ondernemingsraden

Wet op de rechterlijke organisatie

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

Wet op het financieel toezicht

Wet Openbaarheid van Bestuur

Wet openbare manifestaties

Wet publieke gezondheid

Wet ruimtelijke ordening

Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wet toezicht trustkantoren

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Wetboek van strafrecht

 • Criminal Code (1881, as amended 2012)Legislationline.org
 • The Dutch penal code / transl. [from the Dutch] by Louise Rayar and Stafford Wadsworth ; in collab. with Mona Cheung ... [et al.] ; rev. by Hans Lensing ; introd. by Grat van den Heuvel and Hans Lensing. - 1997. - (The American series of foreign penal codes ; 30) → Shelfmark: P.zz.05-1 nr. 30
 • Dutch Penal Code / transl. [from the Dutch] by Louise Rayar and Stafford Wadsworth ; in collab. with Mona Cheung ... [et al.] ; rev. by Hans Lensing ; introd. by Grat van den Heuvel and Hans Lensing. - 1997. - (The American series of foreign penal codes ; 30) → HeinOnline

Wetboek van strafvordering

 • Die niederländische Strafprozeßordnung : in Kraft getreten am 1. Januar 1926 in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 31. Oktober 2002, Staatsblad 2002, 539 = Wetboek van Strafvordering / deutsche Übers. und Einf. von Hans-Joseph Scholten. - 2003. - (Sammlung ausländischer Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung ; 113) → Shelfmark: P.zz.05-2
 • Criminal Procedure (1926, as amended 2012)Legislationline.org

Wetgeving gelijke behandeling