Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2016

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 is de nummering van EU-rechtshandelingen veranderd. Er is een nieuwe methode vastgesteld om nummers toe te kennen aan documenten die in de L-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

De nummering van documenten die vóór 1 januari 2015 of in een andere serie dan de L-serie zijn gepubliceerd, verandert niet.

Voorbeelden van regelgeving met een roepnaam

Een beperkt aantal richtlijnen en verordeningen wordt veelal aangehaald met een korte roepnaam. Het verdient aanbeveling om deze roepnamen, indien toegepast, in de afkortingenlijst of in een voetnoot te verklaren met de ernaast genoemde aanduiding.

Aanbestedingsrichtlijn Richtlijn 2004/18/EG
Burgerschapsrichtlijn Richtlijn 2004/38/EG
Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG
Dienstenrichtlijn Richtlijn 2006/123/EG
Fusierichtlijn 2009 Richtlijn 2009/133/EG
Habitatrichtlijn Richtlijn 92/43/EEG
Insolventierichtlijn Richtlijn 80/987/EG
Insolventieverordening Verordening (EG) 1346/2000
Privacyrichtlijn Richtlijn 95/46/EG
Rome I Verordening (EG) 593/2008
Rome II Verordening (EG) 864/2007

Voorbeelden van regelgeving zonder roepnaam

Rechtshandelingen vastgesteld voor 1 januari 2015

Verkort Voluit
Verordening (EU) 265/2010. Verordening (EU) 265/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot wijziging
van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordening (EG) 562/2006 wat het verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur betreft (PbEU 2010, L 85/1).
   
Richtlijn 2010/23/EU. Richtlijn 2010/23/EU van de Raad van 16 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft een facultatieve en tijdelijke toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige diensten (PbEU 2010, L 72/1).
   
Besluit 2010/168/
GBVB
.
Besluit 2010/168/GBVB van de Raad van 22 maart 2010 houdende benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan (PbEU 2010, L 75/22).

 

Rechtshandelingen vastesteld na 1 januari 2015

Verkort Voluit
Verordening (EU) 2016/1036. Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (PbEU 2016, L 176/21).
   
Richtlijn EU) 2015/2376. Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2015, L 334/22).
   
Besluit (GBVB) 2015/2431. Besluit (GBVB) 2015/2431 van de Raad van 21 december 2015 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PbEU 2015, L 334/22).
   
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1612. Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1612 van de Commissie van 8 september 2016 tot vaststelling van steun om de melkproductie te reduceren (PbEU 2016, L 242/4).
   
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11. Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Voor de EER relevante tekst) (PbEU 2016, L 3/48).
   

 

 Tip
Bij het Publicatieblad van de Europese Unie zet men na het jaartal, gevolgd door een komma en een spatie, de letter C of L, na weer een spatie gevolgd door het nummer en (zo nodig) het paginanummer; het paginanummer pleegt daar met een schuine streep te worden aangegeven.1

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 67.