Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2016

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Voorbeelden van regelgeving met een citeertitel

Verkort Voluit
Art. 6:162 BW. Artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
   
Art. 2 lid 2 Gw. Artikel 2, tweede lid, van de Grondwet.
   
Art. 14 AOW. Artikel 14 van de Algemene Ouderdomswet.
   
Art. 3.126 lid 1 onderdeel d onder 2o Wet IB 2001. Artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, onder 2o, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 

Voorbeelden van regelgeving zonder citeertitel

Verkort Voluit
Min. reg. van 17 augustus 2010, Stcrt. 2010, 13134. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010, Stcrt. 2010, 13134.
   
Artikel I van de wet van 23 december 2015, Stb. 2016, 20. Artikel I van de wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten, Stb. 2016, 20.

 

Belastingbesluiten, voor zover in de Staatscourant gepubliceerd, volgen de citeerwijze van ministeriële regelingen, maar het is gewenst het documentnummer toe te voegen omdat dit het belangrijkste identificerende kenmerk is.1

  • Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 maart 2016, BLKB2016/265M, Stcrt. 2016, 14756.

Voor ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in een bepaald land wordt de citeerwijze van niet uitgegeven literatuur gevolgd. Het ministerie wordt als institutionele auteur beschouwd.2

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Guinee, juni 2014.

Wij raden aan om ook hier de url van de website te vermelden net zoals bij rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten via het internet. De verwijzing wordt dan als volgt:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Guinee, juni 2014, www.rijksoverheid.nl.

Regelingen van zelfstandige bestuursorganen worden veelal in de Staatscourant gepubliceerd en kunnen ook een normale citeertitel hebben. In dat geval is de citeerwijze conform die van regelgeving.3

  • SER-Fusiegedragsregels 2015 (besluit van de Sociaal-Economische Raad van 18 september 2015, Stcrt. 2015, 31544).

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 72.
  2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 73.
  3. Leidraad voor juridische auteurs, p. 73.