Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2016

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Doel

Deze Libguide is bedoeld als naslagwerk om het citeren volgens de Leidraad voor juridische auteurs te vergemakkelijken.1 Veel tekst is dan ook ontleend aan de Leidraad. Ook veel voorbeelden zijn uit de Leidraad overgenomen.

De Leidraad is te raadplegen in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid (plaatscode: A40-27) maar is ook elektronisch beschikbaar, evenals een samenvatting.

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2016.

Waarom verwijzen naar bronnen?

Literatuurverwijzingen zijn een essentieel onderdeel van wetenschappelijke publicaties en werkstukken.

U geeft ermee aan dat de informatie die u gebruikt afkomstig is uit een andere bron.

U doet dat op zo'n manier dat de lezer de bron kan vinden. Hij kan dan nagaan of u de informatie juist hebt weergegeven. Ook kan hij meer informatie vinden in de bron als hij daaraan behoefte heeft.

U kunt de informatie uit een publicatie weergeven in eigen woorden (parafraseren) of u kunt letterlijk citeren. Als u letterlijk citeert, moet u duidelijk maken dat het om een letterlijke aanhaling gaat. Dat doet u door middel van aanhalingstekens en door de pagina('s) te vermelden waarop het citaat te vinden is.1

Voorbeeld parafrase:

Corstens stelt dat straf niet bedoeld is om onrecht te herstellen, maar dat het doel van straf is de burger terecht te wijzen door hem leed toe te voegen.1

1. G.J.M. Corstens/M.J Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 4.

Voorbeeld citaat:

‘De straf is non-reparatoir van aard. Zij behelst een terechtwijzing door middel van leedtoevoeging’.1

1. G.J.M. Corstens/M.J Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 4.

Voorbeeld citaat met kleine aanpassingen:

Corstens stelt dat ‘[...] straf [...] non-reparatoir van aard [is]. Zij behelst een terechtwijzing door middel van leedtoevoeging’.1

1. G.J.M. Corstens/M.J Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 4.

 

Tip
Met correct verwijzen voldoet u aan een van de voorwaarden om plagiaat te voorkomen.
Bekijk ook eens de module Plagiaat - hoe vermijd je dat. Let op: hier is wel een andere citeerstijl gebruikt, namelijk APA.

 


 1. Omdat we heel veel citeren uit de Leidraad in deze libguide hebben wij er voor gekozen om de aanhalingstekens weg te laten omwille van de overzichtelijkheid.

Algemene opmerkingen m.b.t. elektronische bronnen

Voor elektronische bronnen geldt:

 • Verwijs indien mogelijk naar de papieren versie van een bron.
 • Is een bron in pdf of scan van de gedrukte versie beschikbaar volg dan de regels voor papieren uitgaven zoals deze vermeld staan in de Leidraad voor juridische auteurs. Bij een pdf of scan blijft  de lay-out van de ‘papieren bron’ namelijk behouden inclusief paginanummers.
  Vindt u een dergelijke pdf of scan via Google Books dan hoeft Google Books niet vermeld te worden in de literatuurverwijzing.
 • In de Leidraad voor juridische auteurs is op pagina 36 e.v. informatie te vinden over het verwijzen naar elektronische bronnen, met name bronnen op het internet.
  Zie ook onder literatuur: Rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten
 • Volgens de Leidraad is het voldoende om bij verwijzingen naar literatuur uit niet vrij toegankelijke databanken alleen (online) achter de verwijzing te plaatsen.
  Hoewel in de Leidraad niets gezegd wordt over het vermelden van databanken is het een extra service voor de lezer dit wel te doen. Zo is een bron sneller terug te vinden. Achter de verwijzing zou dan het volgende gezet kunnen worden: (online in ‘naam databank’).
 • Controleer voor het inleveren van uw publicatie of de webadressen genoemd in de verwijzingen nog kloppen.

Zorg ervoor dat alle verwijzingen op dezelfde manier zijn gemaakt. Wees consequent!

 

Tip
Op pagina 42 van de Leidraad staat het volgende: Zie verder de richtlijnen inzake bronvermelding van de American Psychological
Association (APA) voor uitgebreide voorbeelden betreffende het citeren van vele soorten elektronische bronnen, variërend van gedrukte bronnen die elektronisch beschikbaar zijn, tot blogs, fora, enz.
Deze kunnen als inspiratie dienen voor het verwijzen naar elektronische bronnen.

Er is een module Verwijzen naar literatuur volgens APA normen beschikbaar.

APA Style Guide to Electronic References