Skip to Main Content

Europese Unie: Voorbereidende documenten

Zoeken naar het recht van de Europese Unie

Voorbereidende documenten van de wetgeving

Voorbereidende documenten van de wetgeving kunnen vaak inzicht geven in de achtergrond en ideeën achter bepaalde regelgeving. Onder voorbereidende documenten van de wetgeving worden alle documenten verstaan die overeenkomen met de verschillende fasen van de wetgevings- of begrotingsprocedure, waaronder:

 • voorstellen van de Commissie
 • gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 • wetgevings- en begrotingsresoluties
 • initiatieven van het Europees Parlement
 • adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's enz.

Op de website van het Europees parlement vindt u een interactief schema van de gewone wetgevingsprocedure .1


 1. via de site Europa nu. Hier vindt u meer informatie, ook over bijzondere wetgevingsprocedures.

Databanken en websites

In deze databank geeft de collectie Voorbereidende besluiten toegang tot de voorbereidende documenten van de wetgeving en tot andere documenten van de instellingen die voor het publiek van belang zijn.

U kunt:

 

Tip

 • COM-documenten zijn ook in de bibliotheek te vinden in het Europees Documentatie Centrum (EDC) vanaf 1975 - 2003. Niet alle jaargangen zijn compleet en COM-documenten uit de jaren 1985 - 1995 zijn aanwezig in de vorm van microfiches.
 • Ook SEC-documenten vindt u in het EDC vanaf 1989 - 1994. De jaargangen zijn niet compleet.

Het Europees Parlement heeft op de site een openbaar register staan.  Dit bevat de referenties van alle documenten die het Parlement sinds 3 december 2001 (datum van inwerkingtreding van verordening (EG) nr. 1049/2001) heeft opgesteld of ontvangen, maar geeft ook toegang tot de documenten zelf.

Het register bevat normaal gezien voor elk document:

 • het dossier- of referentienummer;
 • de datum van opstelling of ontvangst van het document;
 • de persoon of dienst die het document heeft opgesteld;
 • verwijzingen naar andere documenten die deel uitmaken van dezelfde procedure.

Documenten die rechtstreeks toegankelijk zijn kunt u in de databank van het register opzoeken en oproepen . Andere documenten zijn alleen toegankelijk op verzoek, via het formulier Aanvraag documenten. In uitzonderlijke gevallen, genoemd in de artikelen 4 en 9 van Verordening 1049/2001, wordt de toegang tot documenten beperkt.

Bent u op zoek naar historische documenten of wilt u uitgebreider en/of volgens thema naar documenten zoeken, dan kunt u zich wenden tot het Historische archief.

De Legislative Observatory wordt via de site van het Parlement ter beschikking gesteld. De databank kan geraadpleegd worden in het Engels of Frans.

De stand van zaken in wetgevingsprocedures wordt bijgehouden en per fase wordt kort omschreven wat de inhoud is van het genomen besluit. Er zijn met name links opgenomen naar documenten van het Parlement. De Observatory geeft ook aan wat het eerstvolgende besluit in een procedure is en wanneer dat verwacht kan worden.

Zie onderstaand scherm (u kunt in het scherm scrollen en links aanklikken). Uitleg over de databank vind u onder de tab Find out more.

IPEX is een platform voor uitwisseling van informatie over de Europese Unie tussen de nationale Parlementen en het Europees Parlement, in het bijzonder in het licht van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Het gegevensbestand met de documenten vormt het belangrijkste onderdeel van IPEX. Dit bestand bevat wetgevingsvoorstellen en raadplegings- en informatiedocumenten van de Europese Commissie, alsmede parlementaire documenten en informatie over de Europese Unie. De parlementaire documenten worden door elk nationaal Parlement ingevoerd.

Onder kamerstuknummer 22 112 worden nieuwe commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie gepubliceerd. U vindt een korte bespreking van de voorstellen en de te verwachten consequenties voor de nationale regelgeving.

Hieronder ziet u een afbeelding van pagina 2 van een stuk.