Skip to Main Content

Europese Unie: Jurisprudentie

Zoeken naar het recht van de Europese Unie

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen.

In bepaalde omstandigheden kunnen ook particulieren, bedrijven en organisaties zaken bij het Hof aanhangig maken als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie omvat drie rechtsprekende instanties:

 1. Het Hof van Justitie (opgericht 1952)
  behandelt verzoeken van nationale rechtbanken om een prejudiciële beslissing, bepaalde nietigverklaringen en beroepen.
 2. Het Gerecht (opgericht 1988)
  behandelt beroepen van particulieren, bedrijven en in sommige gevallen EU-regeringen. In de praktijk betekent dit dat het Gerecht zich voornamelijk bezighoudt met het mededingingsrecht, staatssteun, handel, landbouw en merkenrecht.
 3. Het Gerecht voor ambtenarenzaken (2004 - 1 september 2016)
  beslecht geschillen tussen de Europese Unie en haar ambtenaren.1

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt bijgestaan door 11 advocaten-generaal. Zij hebben tot taak in volstrekte onpartijdigheid en onafhankelijkheid een juridisch advies voor te leggen, dat „conclusie" wordt genoemd, in de zaken waarin zij worden aangewezen.2

 


 1. europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm
 2. curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Publicaties

Officiële publicaties

In de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid zijn de volgende publicaties te vinden:

 • Jurisprudentie van het Hof van Justitie / Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: 1955 - 1958
Plaatscode: EDC-ts
 • Jurisprudentie van het Hof van Justitie / Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: 1958 - 1989
Plaatscode: EDC-ts
 • Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg 
  Dl. 1: Hof van Justitie: 1990 - 2008
  Dl. 2: Gerecht van eerste aanleg: 1990 - 2008
Plaatscode: EDC-ts
 • Jurisprudentie Ambtenarenrecht: 1994 - 1997 ; 1998 [inc.] ; 1999 - 2006
 Plaatscode: EDC-ts: bij Jurisprudentie van het Hof van Justitie

Overige publicaties

Verschillende tijdschriften publiceren selecties, samenvattingen en annotaties van uitspraken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Nederlandse jurisprudentie: 1913 - ...
Plaatscode: ts
Kluwer Navigator
 • Sociaal economische wetgeving: 1952/53 - ...
Plaatscode: ts
Paris
 • Nederlands juristenblad: 1925/26 - ... (rechtspraakkatern, Kroniek van het Europees recht) 
Plaatscode: ts
Kluwer Navigator
 • Common market law reports: 1969 - 1987
Plaatscode: ts
Westlaw UK
Westlaw
 • Rechtskundig weekblad: 1971/72 - ... (Kroniek van de rechtspraak van het Hof van Justitie)
Plaatscode: ts

Databanken

De jurisprudentie sinds 17 juni 1997 is toegankelijk in alle officiële talen van de EU via de website van het Hof.

De databank van het Hof bevat de volledige tekst van arresten, adviezen van het Hof, conclusies van de advocaat-generaal en beschikkingen van de rechterlijke instanties van de EU.
Bovendien bevat de databank samenvattingen van beslissingen, informatie over beslissingen die niet in de jurisprudentie zijn gepubliceerd en bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

U kunt in de databank zoeken op basis van het zaaknummer, datum, naam van de partijen, referentiewoorden in de tekst, enz.1

 


 1. e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-nl.do

Hieronder ziet u het eenvoudig zoekscherm van de website van het Hof van Justitie. Hier kunt u zoeken met zaaknummer, partijnaam en datum. Tevens kunt u kiezen voor een of meerdere rechterlijke instanties.

Links kunt u onder 'Rechtspraak' een menu uitklappen. Hierin treft u onder meer aan:


 

Mocht u uitgebreider willen zoeken kunt u ook op de knop  CURIA geavanceerd zoeken  klikken.

 • door op de knop CURIA help te klikken krijgt u informatie over het betreffende zoekveld en hoe het te gebruiken
 • de knop CURIA suggesties toont u suggesties met de mogelijkheid tot aan- of afvinken
 • links van het zoekscherm wordt u de mogelijkheid geboden voorkeuren voor volgorde en weergave van de resultatenlijst op te geven

 

Tip
In de lijst met zoekresultaten kunt u rechts op de knop coördinaten van de zaak CURIA coördinaten van de zaak klikken om gerelateerde informatie op te roepen. u kunt dan denken aan citaten uit rechtspraak of regelgeving, data, verwijzingen - waaronder verwijzingen naar rechtsgeleerde noten - en analytische gegevens betreffende de procedure.

EUR-Lex is de juridische databank van de Europese Unie. Het bevat o.a. EU-jurisprudentie in alle officiële talen van de EU, met inbegrip van jurisprudentie van vóór 17 juni 1997.

Hieronder ziet u de pagina in EUR-Lex met jurisprudentie. U heeft de mogelijkheid om te zoeken met zaaknummer, waarbij u tevens aan kunt geven om welke rechterlijke instantie en wat voor soort document het gaat.

Via de link 'Zoeken in de EU-jurisprudentie' kunt u een uitgebreid zoekscherm oproepen voor geavanceerd zoeken.

Via het 'Repertorium op de EU-jurisprudentie' kunt u systematisch bladeren door de collectie van arresten en beschikkingen van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken.


Heeft u een uitspraak gevonden dan kunt u onder het tabje Over dit document verwijzingen vinden naar noten bij de uitspraak onder het kopje Rechtsleer.

JURE, een databank die is gecreëerd door de Europese Commissie, bevat jurisprudentie over burgerlijke en handelszaken en over de erkenning en uitvoering van vonnissen in een andere staat dan de staat waarin het vonnis is uitgesproken.

De JURE-collectie bevat uitspraken van rechtbanken in verdragsluitende landen (d.w.z. de EU-landen en eventueel IJsland, Noorwegen en Zwitserland) en van het Europees Hof van Justitie die verband houden met:

De uitspraken zijn alleen in de oorspronkelijke taal te lezen. Er is wel een samenvatting van iedere uitspraak in het Engels, Frans en Duits beschikbaar.

Hieronder ziet u het zoekscherm (in EUR-Lex). Er zijn diverse zoekvelden beschikbaar, waaronder zoeken in tekst of titel, land, partij en datum (klik op  de pijltjes (►) links om de zoekvelden te zien, of klik op de link Alles uitklappen rechtsboven).


 

JURIFAST is de databank van de Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA Europe). U vindt hier

 • prejudiciële vragen van de rechtbanken van de lidstaten
 • prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie
 • de nationale uitspraken n.a.v. de prejudiciële beslissingen
 • overige nationale uitspraken over de uitleg van het recht van de Europese Unie

Deze databank is in het Engels en het Frans.

Hieronder ziet u het zoekscherm. U kunt kiezen uit diverse zoekvelden, waaronder land, datum en woorden in de tekst.

Bij de gevonden treffers vindt u informatie over de prejudiciële vraag, de prejudiciële beslissing, de uiteindelijke nationale uitspraak en relevante wetgeving en uitspraken van de EU.