Skip to Main Content

UB-gids Rechtsgeleerdheid: Systematische indeling

Overzicht van juridische literatuur, rechtsbronnen en informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

 Systematische indeling collectie

A Naslagwerken en bibliografieën
B Bronnen: wetten- en jurisprudentieverzamelingen
C Recht: algemeen
D Rechtsfilosofie en rechtstheorie
F Rechtssociologie, Vrouw en recht, Rechtspsychologie, Rechtseconomie
G Rechtsgeschiedenis, Romeins recht en Canoniek recht
H Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht
J Internationaal privaatrecht en eenvormig en transnationaal privaatrecht
K Belastingrecht
L Sociaal recht
M Staatsrecht, Staat en Politiek
N Bestuursrecht, Bestuurskunde
P Straf(proces)recht en criminologie
R Migratierecht (vreemdelingen- en asielrecht)
T Gemengd functionele rechtsgebieden
• Ta Agrarisch recht
• Tb Bouwrecht
• Tc Consumentenrecht (incl. productaansprakelijkheid)
• Te Economisch recht
• Tg Gezondheidsrecht
• Th Huurrecht
• Ti Informatie-, communicatie- en mediarecht
• Tk Kinder- en jeugdrecht
• Tm Milieurecht
• Tp Militair recht
• Tv Verkeersrecht
• Tz Gemengde rechtsgebieden: overige onderwerpen
W Europees recht
Z Internationaal recht
CIDOR Centrum voor Informatie en Documentatie Onderneming en Recht
EDC Europees Documentatie Centrum
ts Tijdschrift

 

Naslagwerken en bibliografieën

A10 Algemene encyclopedische werken
A11 Statistische gegevens algemeen
A12 Taalwoordenboeken, taalgidsen
A16 Afkortingenlexica
A18 Gidsen bibliotheken en documentatie-instellingen; werken m.b.t. bibliotheekwezen
A20 Juridische naslagwerken: encyclopedieën, woordenboeken, lexica
A24 Almanakken en adresboeken: algemeen en juridisch
A26 Bibliografieën: algemeen en juridisch
A28 Registers m.b.t. wetgeving, rechtspraak en rechtsliteratuur
A30 Modellen- en formulierenboeken
A40 Vaardigheden: algemeen en juridisch
A50 Informatie wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en beroep: algemeen en juridisch
A54 Informatie Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Bronnen: wetten- en jurisprudentieverzamelingen

B. .. .05 Wettenverzamelingen
B. .. .07 Jurisprudentieverzamelingen

 

Recht: algemeen

C10 Rechtswetenschap: algemeen en geschiedenis
C.12. .. Seriewerken: algemeen (onderverdeling naar land)
C.14. .. Opstellenbundels, verzamelwerken (onderverdeling naar land)
C.20. .. Beroepsuitoefening, organisaties, onderwijs (evt. onderverdeling naar land)
C30 Rechtsleer en –methodologie
C32 Informaticarecht (juridische aspecten van IT)
C33 Rechtsinformatica (toepassingen van IT t.b.v. het recht)
C.40. .. Recht van afzonderlijke landen: algemeen en inleidend (onderverdeling naar land)
C42 Rechtsvergelijking
C44 Rechtsstelsels: algemeen
C46 Rechtsstelsels: afzonderlijke rechtsstelsels
C50 Recht: overige

 

Rechtsfilosofie en rechtstheorie

D10 Bibliografieën en andere naslagwerken
D12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
D14 Opstellenbundels, verzamelwerken
D18 Filosofie: algemeen en inleidend
D20 Rechtsfilosofie en rechtstheorie: algemeen, inleidend, geschiedenis, stromingen
D22 Teksten van/over klassieke auteurs (zie lijst hieronder)
D24 Rechtsfilosofie en politieke/sociale filosofie
D25 Rechtsfilosofie en ethiek, natuurrecht, mensenrechten, juridische ethiek
D27 Recht en wetenschaps-, ken-, interpretatie- en rechtvindingsleer, rechtersrecht
D29 Rechtsfilosofie en taalfilosofie/taaltheorie, logica en argumentatieleer
D30 Filosofie en theorie van rechtsgebieden en speciale onderwerpen
D40 Rechtsfilosofie en rechtstheorie: overige

Lijst met klassieke auteurs

 • Thomas van Aquino
 • Aristoteles
 • John Austen
 • Jeremy Bentham
 • Walther Burckhardt
 • Cicero
 • Herman Dooyeweerd
 • Ronald Dworkin
 • Friedrich Engels
 • Hugo de Groot
 • H.L.A. Hart
 • G.W.F. Hegel
 • Thomas Hobbes
 • David Hume
 • Rudolph von Jhering
 • Immanuel Kant
 • Hans Kelsen
 • John Locke
 • Niccolò Machiavelli
 • Karl Marx
 • John Stuart Mill
 • Montesquieu
 • Nietzsche
 • Chaïm Perelman
 • Plato
 • Gustav Radbruch
 • John Rawls
 • Jean-Jacques Rousseau
 • Friedrich W.J. von Schelling
 • Benedictus de Spinoza
 • Wiener Rechtstheoretische Schule
 • (Diverse klassieke auteurs)

Rechtssociologie, Vrouw en recht, Rechtspsychologie, Rechtseconomie

F10 Bibliografieën en andere naslagwerken
F12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
F14 Opstellenbundels, verzamelwerken
F15 Sociale wetenschappen: algemeen en onderzoeksmethoden & -technieken
F16 Sociologie/politicologie/psychologie (incl. methodologie en filosofie van de sociale wetenschappen): algemeen, inleidend, deelgebieden, geschiedenis
F17 Sociologie/politicologie/psychologie: bijzondere onderwerpen
F18 Economie: algemeen (incl. seriewerken), inleidend, deelgebieden, geschiedenis, klassieke auteurs
F19 Economie: bijzondere onderwerpen
F20 Rechtssociologie: algemeen, inleidend, geschiedenis (hand- en leerboeken)
F22 Rechtssociologie: thematisch
sociologie van rechtsonderwerpen (rechtsbeginselen, fundamentele begrippen, rechtsgebieden) en recht en maatschappij (maatschappelijke invloed op het recht, maatschappelijke werking van het recht)
F25 Sociale organisatie van het recht (juridische organisaties)
F26 Burgers en recht
rechtsopvattingen, aanvaarding van recht, toegang tot recht, burgerschap
F27 Recht en gelijke behandeling, sociale gelijkheid/verdeling
discriminatie, minderheidsgroepen, klassenjustitie
F30 Vrouw en recht: bibliografieën, seriewerken, jaarboeken, congresverslagen en opstellenbundels
F36 Vrouw en recht: algemeen, inleidend, geschiedenis
F38 Vrouw en recht: bijzondere onderwerpen
F40 Rechtssociologie: overige
F50 Rechtspsychologie
F60 Rechtseconomie

 

Rechtsgeschiedenis, Romeins recht en Canoniek recht

 

Rechtsgeschiedenis

G10 Bibliografieën en andere naslagwerken
G12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
G14 Opstellenbundels en verzamelwerken
G20 Algemeen (als wetenschap, incl. geschiedeniswetenschap)
G30 Rechtsgeschiedenis van Europese landen (incl. geschiedenisonderwerpen) algemeen (Europa, incl. antieke rechtsgeschiedenis)
G.30. .. Rechtsgeschiedenis van de afzonderlijke Europese landen (onderverdeling naar Europese landen en zz (meerdere Europese landen en rechtsvergelijkend))

Rechtsgeschiedenis der Nederlanden (incl. geschiedenisonderwerpen)

G.40.nl Bibliografieën en andere naslagwerken
G.42.nl Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
G.44.nl Opstellenbundels en verzamelwerken
G.45.nl Biografieën en bronnenpublicaties
G.46.nl Algemene literatuur
G.47.nl Publiekrecht (niet regionaal)
G.48.nl Privaatrecht (niet regionaal)
G.49.nl Overig (niet regionaal)

Rechtsgeschiedenis der Nederlanden regionaal

G.50.nl Algemeen/meerdere regio’s
G.51.nl Friesland en Groningen
G.52.nl Drenthe en Overijssel
G.53.nl Gelre
G.54.nl Sticht Utrecht
G.55.nl Holland en Zeeland
G.56.nl Brabant
G.57.nl Limburg
G.58.nl Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Namen, Mechelen
G.60.nl Nederlands recht buiten Europa
G70 Rechtsgeschiedenis: overig

 

Romeins recht

G80 Bibliografieën en andere naslagwerken
G82 Seriewerken, jaarboeken en congresverslagen
G84 Opstellenbundels en verzamelwerken
G85 Bronnen, publicaties over bronnen, biografische werken
G86 Algemeen en rechtsgebieden (publiek- en privaatrecht) algemeen: hand- en leerboeken
G87 Juridische thema's en andere onderwerpen
G89 Middeleeuwen en receptie

 

Canoniek recht

G90 Bibliografieën en andere naslagwerken
G92 Seriewerken, jaarboeken en congresverslagen
G94 Opstellenbundels en verzamelwerken
G95 Bronnen (teksten, wetgeving) en publicaties over bronnen
G96 Algemeen en betreffende diverse perioden (Romeinse tijd, klassieke Periode, na de Reformatie, moderne tijd): hand- en leerboeken
G97 Kerkrechtelijke thema's en andere onderwerpen
G98 Kerkrecht (publiek- en privaatrecht en kerk, recht en religie)

 

Burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht

 

Burgerlijk recht

H. .. .05 Wetgeving (algemeen)
H. .. .07 Jurisprudentie (algemeen)
H. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
H. .. .12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
H. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
H. .. .20 Burgerlijk recht: algemeen, inleidend, geschiedenis
H. .. .30 Personen- en familierecht
H. .. .32 Huwelijksvermogensrecht, erfrecht
H. .. .40 Vermogensrecht: algemeen
H. .. .42 Goederenrecht
Bezit, houderschap, bewind, eigendom (ook burenrecht, mandeligheid en appartementsrecht) en andere wijzen van verkrijging, overdracht, zakelijke zekerheidsrechten: o.a. pand en hypotheek, beperkte genotsrechten (o.a. erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, erfpacht, opstal)
H. .. .60 Verbintenissen in het algemeen: algemeen
(Overzichtswerken, hand- en studieboeken)
H. .. .62 Verbintenissen in het algemeen: speciale onderwerpen
o.a. ontstaan, overgang en tenietgang, (niet)nakoming, schadevergoeding
H. .. .64 Verbintenissen uit de wet
Onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking
H. .. .66 Overeenkomsten: algemeen en rechtshandeling en overeenkomst
o.a. nietigheid, vernietiging, dwaling, bedrog, derdenwerking
H. .. .68 Bijzondere overeenkomsten
Koop, ruil, huur, opdracht, lastgeving, bemiddeling, aanneming van werk, schenking, (ver)bruikleen, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, pacht
Arbeidsovereenkomst zie Arbeidsrecht (tabje L)
H. .. .70 Handelsrecht: algemeen
H. .. .72 Rechtspersonenrecht
H. .. .73 Vennootschapsrecht
Hierbij: ondernemingsrecht, ondernemingsvormen en jaarrekeningenrecht
H. .. .74 Faillissementsrecht (zie ook CIDOR)
H. .. .75 Recht betreffende vervoer en betalingsverkeer
Handelskoop, vervoer, exploitatie van vervoersmiddelen, tussenpersoon, order- en toonderpapieren, bank- en effectenrecht, financieel recht
H. .. .76 Verzekeringsrecht
H. .. .77 Intellectuele eigendom: algemeen
H. .. .78 Auteursrecht en naburige rechten
H. .. .79 Overige intellectuele rechten
Octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht
H. .. .90 Burgerlijk recht: overig

 

 

Burgerlijk procesrecht

H. .. .105 Wetgeving
H. .. .107 Jurisprudentie
H. .. .110 Bibliografieën en andere naslagwerken
H. .. .112 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
H. .. .114 Opstellenbundels en verzamelwerken
H. .. .120 Burgerlijk procesrecht: algemeen, beginselen, geschiedenis
H. .. .121 Organen (en hun bevoegdheden) burgerlijk procesrecht
H. .. .122 Rechtsgang: algemeen en bijzonder
Gewone en bijzondere procedures, incl. rechtsmiddelen: verzet, hoger beroep,
cassatie, revisie, request-civiel
H. .. .124 Bewijsrecht
H. .. .126 Executie- en beslagrecht
H. .. .128 Overige vormen van geschillenbeslechting
H. .. .130 Burgerlijk procesrecht: overig

 

Internationaal privaatrecht en eenvormig en transnationaal privaatrecht

 

Internationaal privaatrecht

J. .. .05 Wettelijke regelingen, verdragen, principles, restatements
J. .. .07 Jurisprudentie
J. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
J. .. .12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
J. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
J. .. .20 Algemeen deel conflictenrecht (Hand- en studieboeken, conflictregels, methode), tractatenrecht, geschiedenis
J. .. .30 Bijzonder deel conflictenrecht
Personen- en familierecht, rechtspersonen, goederenrecht, handelsrecht, verbintenissenrecht, faillissement, etc.
J. .. .40 Procesrecht: rechtsmacht, erkenning en tenuitvoerlegging
Welke internationale gevallen mag de nationale rechter behandelen?; onder welke voorwaarden en in welke omvang rechtskracht voor buitenlandse rechterlijke beslissingen?; onder welke voorwaarden en op welke wijze ten uitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen?; Internationaal burgerlijk procesrecht
J. .. .44 Arbitrage
J. .. .50 IPR: overig
o.a. State contracts

 

Eenvormig en transnationaal privaatrecht

J. .. .60 Algemeen
J. .. .64 Afzonderlijke rechtsgebieden

Belastingrecht

K. .. .05 Wetgeving
K. .. .07 Jurisprudentie
K. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
K. .. .12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
K. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
K. .. .20 Belastingrecht: algemeen en inleidend (Handboeken, studieboeken, Overzichtswerken) geschiedenis
hierbij ook: belastingleer: o.a. begrip, beginselen, doeleinden, stelsels van belastingen
K. .. .30 Inkomstenbelasting en loonbelasting
K. .. .32 Vennootschapsbelasting en dividendbelasting
K. .. .34 Omzetbelasting, accijnzen en invoerrechten
K. .. .36 Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang
K. .. .38 Overige belastingen
K. .. .40 Formeel belastingrecht fiscaal procesrecht
hierbij ook: invordering, belastingdienst, ontgaan/ontduiking van belasting (fraus legis);
zie voor fiscaal strafrecht: P. .. .152
K. .. .50 Internationaal belastingrecht; Nederlands en buitenlands
K.zz.58 Internationaal belastingrecht: collectie IBFD
K. .. .60 Belastingrecht: overige onderwerpen en onderwerpen naar meerdere belastingrechtelijke aspecten

 

Sociaal recht

L. .. .05 Wetgeving
L. .. .07 Jurisprudentie(tijdschriften)
L. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
L. .. .12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen (arbeids- en socialezekerheidsrecht)
L. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
L. .. .20 Sociaal recht: algemeen en inleidend (handboeken, studieboeken, overzichtswerken), Geschiedenis
L. .. .24 Sociaal recht: bijzondere onderwerpen
L. .. .30 Arbeidsrecht: algemeen, inleidend, geschiedenis (hierbij ook rechtspraak)
L. .. .31 Individueel arbeidsrecht: arbeidsovereenkomstenrecht: algemeen
Hierbij ook de arbeidsverhouding: o.a. flexibele arbeidsrelaties, deeltijdwerk, uitzendwerk, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, vrijwilligers, arbeid en gehandicapten
L. .. .32 Individueel arbeidsrecht: arbeidsovereenkomstenrecht bijzondere onderwerpen excl. ontslag)
o.a. totstandkoming arbeidsovereenkomst, rechten en plichten werkgever en werknemer, loon, onderbreking, wijziging secundaire arbeidsvoorwaarden
L. .. .33 Ontslagrecht
L. .. .34 Collectief arbeidsrecht: CAO-recht, BBA, arbeidsvoorwaarden(beleid)
Hierbij ook loonbeleid, arbeidsverhoudingen
L. .. .35 Collectief arbeidsrecht: medezeggenschapsrecht, arbeidsorganisatorisch recht (vakvereniging, samenwerkingsorganen)
L. .. .36 Geschillenbeslechting: collectieve conflicten (o.a. stakingen, CAO-conflicten, medezeggenschapsconflicten) en geschillen op het gebied van de individuele arbeidsovereenkomst (hierbij ook individueel klachtrecht)
L. .. .38 Arbeidsomstandighedenrecht
L. .. .39 Internationaal arbeidsrecht, Nederlands en buitenlands
Hierbij ILO
L. .. .40 Arbeidsrecht: overig
Hierbij ook: onderwerpen van arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt(beleid)
L. .. .50 Socialezekerheidsrecht: algemeen, inleidend, principes/algemene begrippen, geschiedenis
Hierbij ook: rechtspraak en literatuur over het stelsel van sociale zekerheid
L. .. .52 Sociale verzekeringen: algemeen
L. .. .53 Sociale verzekeringen: afzonderlijke wetten (werknemersverzekeringen: werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, verzekering tegen ziektekosten, toeslagenwet, volksverzekeringen: AOW, ANW, AWBZ, AAW) en andere bijzondere onderwerpen
L. .. .55 Sociale voorzieningen: algemeen
L. .. .56 Sociale voorzieningen: afzonderlijke wetten (o.a. algemene bijstandswet en de op deze wet gebaseerde rijksgroepsregelingen, kinderbijslag (AKW), sociale werkvoorziening (WSW), gehandicapten (WVG) en andere bijzondere onderwerpen)
L. .. .57 Pensioen
L. .. .58 Rechtshandhaving en rechtsbescherming/geschillenbeslechting (procesrecht)
L. .. .59 Internationaal socialezekerheidsrecht: Nederlands en buitenlands
L. .. .60 Socialezekerheidsrecht: overige onderwerpen

 

Staatsrecht; Staat en politiek

 

Staatsrecht

M. .. .05 Wetgeving (algemeen); (ook commentaren) (=vorm)
M. .. .07 Jurisprudentie (algemeen)
M. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
M. .. .12 Series (alg), jaarboeken, verslagen, preadviezen
M. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
M. .. .20 Staatsrecht: algemeen, inleidend, geschiedenis; wetenschap van het staatsrecht
M. .. .22 Grondwet, grondwetsgeschiedenis, grondwetscommentaren en + staatsregelingen (voor Nederland ook het Statuut en staatsregelingen)
M. .. .23 Andere staatswetten
M. .. .24 Grondrechten
M. .. .26 Regering (ook afzonderlijke ministers en departementen)
M. .. .27 Parlementair stelsel, parlement, politieke partijen, kiesrecht
M. .. .28 Colleges van Advies / Hoge colleges van staat
M. .. .30 (over het proces van) Wetgeving
M. .. .40 Bestuur (incl. buitenlandse betrekkingen, verdragen, defensie, staatsnoodrecht, financiën)
M. .. .50 Rechterlijke macht, rechtspraak
M. .. .60 Lagere overheden, gedecentraliseerd bestuur
M. .. .70 Staatsrecht: overige bijzondere onderwerpen/vraagstukken
M. .. .80 Staatkundige, parlementaire geschiedenis, biografieën en ego-documenten

 

Staat en politiek (m.n. staatsleer, politieke filosofie, politieke theorieën)

M10 Staat en politiek: over staat en politiek in het algemeen
algemene staatsleer, politieke theorieën, politieke filosofie, diverse staatstheorieën
M20 Staat en politiek: bijzondere onderwerpen

 

Bestuursrecht en bestuurskunde

 

Bestuursrecht

N. .. .05 Wetgeving en verdragen
N. .. .07 Jurisprudentie
N. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
N. .. .12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
N. .. .14 Opstellenbundels
N. .. .20 Algemeen bestuursrecht: algemeen en inleidend (Handboeken, studieboeken, overzichtswerken) geschiedenis
N. .. .22 Algemeen bestuursrecht: grondslagen, karakteristieken, leerstukken o.a. bestuursorganen en de bevoegdheid om te besturen, beslissingen van bestuursorganen (o.a. beschikkingen (hierbij subsidiëring), beleidsregels, plannen)
N. .. .24 Algemeen bestuursrecht: normering voor besturen/besluitvorming
hierbij ook: beginselen van behoorlijk bestuur, openbaarheid van bestuur
N. .. .26 Bestuur en privaatrecht
hierbij ook: publiek domein
N. .. .28 Handhaving en sancties
N. .. .30 Ambtenarenrecht
N. .. .105 Bestuursprocesrecht: wetteksten
N. .. .120 Rechtsbescherming: algemeen (systeem van rechtsbescherming, bestuursprocesrecht)
N. .. .122 Klachtrecht: nationale ombudsman en andere klachtprocedures
N. .. .128 Rechtsbescherming: bijzondere onderwerpen
o.a. schadevergoeding, nadeelcompensatie, overheidsaansprakelijkheid
N. .. .140 Algemeen bestuursrecht: overige onderwerpen
N. .. .210 Bijzonder bestuursrecht: openbare orde en veiligheid: politie en politieorganisatie
N. .. .214 Bijzonder bestuursrecht: ruimtelijk bestuursrecht
N. .. .216 Bijzonder bestuursrecht: maatschappelijk en cultureel bestuursrecht
o.a. onderwijsrecht


 

Economisch bestuursrecht = Te

Milieurecht = Tm

Medisch bestuursrecht = Tg

Vreemdelingenrecht = R

 

Bestuurskunde

N320 Bestuurskunde: algemeen
N350 Bestuurskunde: bijzondere onderwerpen

 

Straf(proces)recht en Criminologie

 

Strafrecht

P. .. .05 Wetgeving
P. .. .07 Jurisprudentie
P. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
P. .. .12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
P. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
P. .. .20 Strafrecht: algemeen, inleidend (hand- en studieboeken), geschiedenis, strafrechtswetenschap en -theorieën
P. .. .30 Materieel strafrecht: algemeen
P. .. .34 Materieel strafrecht: algemene leerstukken
P. .. .40 Delicten: algemeen
P. .. .42 Afzonderlijke delicten
Delicten tegen het leven, de lichamelijke integriteit, de gezondheid en de persoonlijke vrijheid, delicten tegen de staat, het gezag, de openbare orde of de gemeenschap, delicten tegen het vermogen, zedendelicten, wegenverkeersdelicten, opiumwetdelicten, computerdelicten
P. .. .50 Penitentiair recht: algemeen
P. .. .52 Penitentiair recht: hoofdstraffen (m.n. gevangenisstraf, hechtenis, VI, dienstverlening, geldboete, alternatieve sancties) en bijkomende straffen (m.n. ontzetting van rechten, plaatsing rijkswerkinrichting, verbeurdverklaring, openbaarmaking vonnis)
P. .. .56 Penitentiair recht: maatregelen (onttrekking aan verkeer, voordeelsontneming, schadevergoeding, plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis, tbs)
P. .. .57 Penitentiair recht: strafoplegging (VV, strafkeuze/straftoemeting, reclassering) en verval van recht van strafexecutie (dood, verjaring, gratie, amnestie, abolitie, rehabilitatie, overdracht van strafvervolging)
P. .. .59 Penitentiair recht: overige onderwerpen (o.a. justitiële documentatie)

 

Strafprocesrecht

P. .. .105 Wetgeving
P. .. .112 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
P. .. .120 Strafprocesrecht: algemeen, geschiedenis
P. .. .121 Strafprocesrecht: beginselen en leerstukken
P. .. .122 De verdachte en zijn verdediging
P. .. .123 De dwangmiddelen
P. .. .124 Het voorbereidend onderzoek: het opsporingsonderzoek (politie/justitie (OM)), het gerechtelijk vooronderzoek (Hierbij: beslissing omtrent afdoening: dagvaarding, sepot, transactie)
P. .. .126 Het rechtsgeding / de berechting (strafrechter, onderzoek (waarbij bewijsrecht), beraadslaging, vonnis)
P. .. .127 De rechtsmiddelen (o.a. hoger beroep, cassatie)
P. .. .128 Het slachtoffer en het strafproces
P. .. .130 Strafprocesrecht: overige onderwerpen
P. .. .150 Jeugdstraf(proces)recht
P. .. .152 Economisch/fiscaal straf(proces)recht
P. .. .154 Verkeers- en vervoersstraf(proces)recht
P. .. .156 Milieustraf(proces)recht
P. .. .157 Bestuursstraf(proces)recht
P. .. .158 Politiek straf(proces)recht
P. .. .159 Straf(proces)recht lagere overheden
P. .. .160 Internationaal strafrecht: Nederlands en buitenlands (rechtsmacht, internationale rechtshulp, unificatie en harmonisatie van nationaal strafrecht)
P.zz.165 Internationaal strafrecht
P. .. .180 Strafrecht: overige onderwerpen

 

Criminologie

P310 Bibliografieën en andere naslagwerken
P312 Seriewerken, jaarboeken
P314 Opstellenbundels
P320 Criminologie: algemeen en inleidend (hand- en studieboeken), geschiedenis (incl. literatuur over criminele antropologie)
Hierbij ook: verzamelwerken met diverse criminologische onderwerpen; criminologie en beleid
P322 Methoden van criminologisch onderzoek, (incl. criminaliteitsanalyse en predictie)
P324 Beschrijvende criminologie: algemene overzichten van criminaliteit en criminaliteitsaanpak in diverse landen: o.a. criminaliteitscijfers (m.n. politiecijfers, verborgen criminaliteit, schade/kosten), publieke opinie
P330 Persoon en criminaliteit (de dader): (sociaal) psychologisch perspectief
P332 Persoon en criminaliteit: biosociaal perspectief (incl. geschiedenis hiervan)
P334 Maatschappij/sociale verbanden/politieke systemen en criminaliteit: sociologisch/economisch/politicologisch perspectief (hierbij ook: sociale/maatschappelijke en economische effecten (m.n. kosten) van criminaliteit)
P335 Media en criminaliteit
P336 Organen criminaliteitsbestrijding: m.n. politie, justitie, criminalistiek, strafrecht(spleging) (o.a. functioneren, beleid), particuliere beveiliging
P338 Preventie en bestrijding van criminaliteit (hierbij ook criminaliteit en politiek)
P340 Delinquenten: bijzondere groepen: jeugdigen
P342 Delinquenten: bijzondere groepen: vrouwen
P344 Delinquenten: bijzondere groepen: etnische minderheden
P345 Delinquenten: bijzondere groepen: georganiseerde misdaad
P347 Delinquenten: bijzondere groepen: recidivisten/recidive
P349 Delinquenten: bijzondere groepen: overige (o.a. typen van delinquenten)
P350 Afzonderlijke delicten: delicten tegen het leven en de lichamelijke integriteit
P351 Afzonderlijke delicten: delicten tegen de eigendom (incl. vandalisme en kleine criminaliteit) en het vermogen
P352 Afzonderlijke delicten: zedendelicten
P353 Afzonderlijke delicten: wegenverkeersdelicten
P354 Afzonderlijke delicten: verslavingsdelicten: drugs, alcoholisme, gokverslaving
P355 Afzonderlijke delicten: computerdelicten
P356 Afzonderlijke delicten: organisatiecriminaliteit (hierbij: witteboordencriminaliteit)
P358 Afzonderlijke delicten: delicten tegen staat, gezag en openbare orde
P359 Afzonderlijke delicten: overige
P360 Penologie: leer van de straffen (o.a. doel van straffen, generale preventie)
P361 Straffen: algemeen
P362 Straffen voor volwassenen: doodstraf
P363 Straffen voor volwassenen: gevangenisstraf (incl. gevangeniswezen)
P364 Straffen voor volwassenen: alternatieve sancties
P365 Straffen voor volwassenen: geldboete
P366 Straffen voor volwassenen: strafrechtelijke maatregelen (o.a. tbs)
P367 Straffen voor volwassenen: overige (o.a. elektronisch toezicht)
P368 Straffen voor jeugdigen
P370 Reclassering
P380 Victimologie
P390 Criminologie: overige onderwerpen
P420 Forensische psychiatrie: algemeen (hierbij ook: algemene psychiatrie, psychiatrie en recht)
P450 Forensische psychiatrie: bijzondere onderwerpen (o.a. toerekeningsvatbaarheid)
Hierbij ook: bijzondere psychiatrische onderwerpen

 

Migratierecht (vreemdelingen- en asielrecht)

R. .. .05 Wetgeving en verdragen
R. .. .07 Jurisprudentie
R. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
R. .. .12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
R. .. .14 Opstellenbundels
R. .. .18 Nationaliteitsrecht
R. .. .20 Migratie-/vreemdelingenrecht: algemeen en inleidend (hand- en studieboeken), geschiedenis hierbij ook: migratie-, vreemdelingenbeleid
voor internationaal migratie-/vreemdelingenrecht: zie ook Z25
R. .. .30 Asiel; hierbij asielrechtelijke onderwerpen en niet juridische asielonderwerpen
R. .. .36 Vreemdelingenrechtelijk procesrecht
R. .. .40

Migratie-/vreemdelingenrecht: bijzondere thema’s (excl. asiel: zie R. .. 30 en procesrecht: zie R. .. 36)
voor minderheden(beleid) zie:

 • F27 rechtssociologie: gelijke behandeling

 • Z25 internationaal recht: fundamentele rechten van het individu en groepen, minderhedenrecht

R. .. .52 Arbeidsmigratie
R. .. .59 Migratie: overige niet-juridische benaderingen en onderwerpen: o.a. integratie, gezinshereniging, remigratie
R. .. .80 Overige onderwerpen

Gemengd functionele Rechtsgebieden

Ta: Agrarisch recht - Tb: Bouwrecht - Tc: Consumentenrecht - Te: Economisch recht - Tg: Gezondheidsrecht - Th: Huurrecht - Ti: Informatie-, communicatie- en mediarecht - Tk: Kinder- en jeugdrecht - Tm: Milieurecht - Tp: Militair recht - Tv: Verkeersrecht - Tz: Overige onderwerpen

 

Ta: Agrarisch recht

Ta. .. .05 Wetgeving
Ta. .. .07 Jurisprudentie
Ta. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Ta. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Ta. .. .14 Opstellenbundels
Ta. .. .20 Algemene werken (incl. geschiedenis): handboeken, inleidingen
Ta. .. .50 Bijzondere onderwerpen

 

Tb: Bouwrecht

Tb. .. .05 Wetgeving
Tb. .. .07 Jurisprudentie
Tb. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tb. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tb. .. .14 Opstellenbundels
Tb. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
Tb. .. .30 Privaatrechtelijk bouwrecht
Tb. .. .40 Publiekrechtelijk bouwrecht
Tb. .. .50 Overige bijzondere onderwerpen

 

Tc: Consumentenrecht (incl. productaansprakelijkheid)

Tc. .. .05 Wetgeving
Tc. .. .07 Jurisprudentie
Tc. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tc. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tc. .. .14 Opstellenbundels
Tc. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
Tc. .. .30 Productaansprakelijkheid
Tc. .. .50 Bijzondere onderwerpen, waaronder geschillenbeslechting

 

Te: Economisch recht

Te. .. .05 Wetgeving algemeen
Te. .. .07 Jurisprudentie algemeen
Te. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Te. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Te. .. .14 Opstellenbundels
Te. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen, geschiedenis, beginselen
Te. .. .30 Economisch bestuur: PBO, SER, KvK
Te. .. .32 Vestigingsrecht: o.a. Drank- en Horecawet
Te. .. .33 Recht inzake ordelijk econimsch verkeer (productie, handel, in- en uitvoer):
o.a. warenwet, winkeltijdenwet, colportagewet, wet consumentenkrediet
Te. .. .35 Mededingingsrecht
Hierbij ook: reclamerecht, marketingrecht
Te. .. .37 Economische steunverlening
Te. .. .38 Recht inzake ordelijk financieel verkeer: o.a. Bank- en effectenrecht, incl. toezicht bank- en kredietwezen en wet toezicht effectenverkeer
Te. .. .50 Bijzondere onderwerpen

 

Tg: Gezondheidsrecht

Tg. .. .05 Wetgeving
Tg. .. .07 Jurisprudentie
Tg. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tg. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tg. .. .14 Opstellenbundels
Tg. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
Tg. .. .30 Mens en gezondheidszorg
o.a. zelfbeschikkingsrecht, erfelijkheid, procreatie, embryo, patiëntenrecht, euthanasie
Tg. .. .36 Gezondheidszorg en recht
gezondheidszorg, beroepsuitoefening, curatieve zorg, beroepsuitoefening en belangen van derden, preventie en gezondheidsbevordering, kwaliteitsbevordering en wetenschappelijk onderzoek, straf-, tucht- en civielrechtelijke aansprakelijkheid
Tg. .. .40 Ethiek en gezondheidszorg
Tg. .. .50 Overige bijzondere onderwerpen

 

Th: Huurrecht

Th. .. .05 Wetgeving
Th. .. .07 Jurisprudentie
Th. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Th. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Th. .. .14 Opstellenbundels
Th. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
Th. .. .50 Bijzondere onderwerpen

 

Ti: Informatie-, communicatie- en mediarecht

Ti. .. .05 Wetgeving
Ti. .. .07 Jurisprudentie
Ti. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Ti. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Ti. .. .14 Opstellenbundels
Ti. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
Ti. .. .50 Bijzondere onderwerpen

 

Tk: Kinder- en jeugdrecht

Tk. .. .05 Wetgeving
Tk. .. .07 Jurisprudentie
Tk. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tk. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tk. .. .14 Opstellenbundels
Tk. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
hierbij ook algemene werken betreffende kinderrechtspraak
Tk. .. .30 Jeugdrecht: algemeen civielrechtelijke onderwerpen
positie minderjarige, voogdijk, adoptie, ouderlijke macht, kind en scheiding, pleegkind
Tk. .. .32 Jeugdbeschermingsrecht
kinderbescherming
Tk. .. .36 Jeugdhulpverleningsrecht
voorzieningen, instanties, instellingen t.b.v. jeugdhulp
Tk. .. .50 Bijzondere onderwerpen

 

Tm: Milieurecht

Tm. .. .05 Wetgeving
Tm. .. .07 Jurisprudentie
Tm. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tm. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tm. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
Tm. .. .20 Milieurecht, milieubeheer en milieubeleid: algemeen en inleidend (handboeken, studieboeken, overzichtswerken), geschiedenis
Tm. .. .22 Milieurecht en aangrenzende rechtsgebieden (m.n. ruimtelijk ordeningsrecht)
Tm. .. .24 Rechtsbescherming
Tm. .. .26 Handhaving van milieurecht
Tm. .. .27 Milieuprivaatrecht (o.a. aansprakelijkheid, onrechtmatige daad)
Tm. .. .28 Milieurecht, milieubeheer: bijzondere onderwerpen (o.a. financiële instrumenten, vergunningenprocedure, milieu-effectrapportage)
Tm. .. .30 Bijzonder milieurecht: water (oppervlakte- en grond-), bodem en lucht
hierbij ook meststofen
Tm. .. .36 Bijzonder milieurecht: natuurbescherming
Tm. .. .38 Bijzonder milieurecht: milieu en bedrijf
Tm. .. .39 Bijzonder milieurecht: overige onderwerpen (o.a. geluidhinder, afvalstoffen, (vervoer) milieugevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen, kernenergie, energiebesparing)
Tm. .. .50 Milieurecht: overige onderwerpen

 

Tp: Militair recht

Tp. .. .05 Wetgeving
Tp. .. .07 Jurisprudentie
Tp. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tp. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tp. .. .14 Opstellenbundels
Tp. .. .20 Algemene werken
Tp. .. .30 Landsverdediging en krijgsmacht: algemeen, inrichting, geschiedenis
Tp. .. .32 Militair ambtenarenrecht
Tp. .. .34 Militair straf(proces)- en tucht(proces)recht (hierbij ook oorlogsstrafrecht): algemeen en bijzondere onderwerpen
Tp. .. .50 Overige onderwerpen

 

Tv: Verkeersrecht

Tv. .. .05 Wetgeving
Tv. .. .07 Jurisprudentie
Tv. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tv. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tv. .. .14 Opstellenbundels
Tv. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
Tv. .. .50 Bijzondere onderwerpen

 

Tz: Gemengde rechtsgebieden: overige onderwerpen

Tz. .. .05 Wetgeving
Tz. .. .07 Jurisprudentie
Tz. .. .10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Tz. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen, preadviezen
Tz. .. .14 Opstellenbundels
Tz. .. .20 Algemene werken: handboeken, inleidingen
Tz. .. .50 Bijzondere onderwerpen

Europees recht

W05 Verdragsteksten en commentaren, overige wetgeving, wetsgeschiedenis
W07 Jurisprudentie Hof van Justitie
zie EDC tijdschriften
W10 Bibliografieën en andere naslagwerken
W12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
W14 Opstellenbundels en verzamelwerken
W18 Europese integratie: niet-juridische literatuur (historisch, politiek, economisch, etc.)
W20 Europees recht: algemeen, inleidend, geschiedenis (hand- en leerboeken)
W22 Europees recht: algemene kenmerken en beginselen (rechtskarakter, directe werking, voorrang, verhouding nationaal en Europees recht, harmonisatie)
W24 Institutionele structuur (organisatie, instellingen, bevoegdheden, besluitvorming, wetgeving, bestuur, ambtenaren, uitbreiding EU)
W26 Begroting en financiën
W28 Rechtsbescherming en rechtshandhaving
W30 Interne markt (1e pijler): algemeen
W32 Interne markt: vrij verkeer van goederen
W33 Interne markt: vrij verkeer van diensten
W34 Interne markt: vrij verkeer van personen; sociaal beleid (o.a. Europees Sociaal Fonds)
W36 Interne markt: vrij verkeer van kapitaal & betalingen; economisch en monetair beleid (o.a. EMU)
W38 Mededinging en steunmaatregelen
W40 Buitenlands en veiligheidsbeleid (2e pijler)
W50 Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (3e pijler)
W60 Landbouw- en visserijbeleid
zie ook EDC3
W62 Vervoersbeleid
zie ook EDC7
W63 Energiebeleid (hierbij Euratom)
zie ook EDC12
W65 Regionaal beleid (o.a. EFRO, structuurfondsen)
zie ook EDC13
W69 Overige beleidsonderdelen (cultuur, onderwijs, etc.)
W80 Externe betrekkingen (externe bevoegdheden, handelspolitiek, associatie- en ontwikkelingsbeleid)
zie ook EDC11
W90 Europees recht: overig

Internationaal recht

Z05 Tractatenverzamelingen en andere documentaire werken
Z07 Jurisprudentie van internationale arbitrages en internationale gerechtshoven
Z10 Bibliografieën en andere naslagwerken
Z12 Seriewerken, jaarboeken, congresverslagen
Z14 Opstellenbundels en verzamelwerken
Z20 Internationaal recht: algemeen
algemene hand- en leerboeken, beginselen, theorieën, codificatie, bronnen, geschiedenis
Z22 Verdragsrecht
Z24 Fundamentele rechten van staten
ook: bijzondere rechtsposities van bepaalde landen en gebieden
Z25 Fundamentele rechten van het individu: nationaliteit, rechtspositie van vreemdelingen, minderheidsrechten
Z26 Fundamentele rechten van het individu: mensenrechten
Z27 Territoriaal recht
Z29 Internationaal zeerecht (en rivierenrecht)
Z30 Internationaal lucht- en ruimterecht
Z31 Internationaal milieurecht
Z33 Diplomatiek en consulair recht
Z35 Recht der internationale organisaties: algemeen
Z37 Recht der internationale organisaties: VN (hierbij: Volkenbond)
Z38 Recht der internationale organisaties: overige internationale en regionale samenwerkingsverbanden, overeenkomsten en organisaties
m.n. politiek, economisch en militair
Z40 Oorlogsrecht (incl. humanitair recht)
Z44 Internationale rechtspleging en rechtshandhaving
Hierbij: staatsaansprakelijkheid
Z46 Internationale politieke betrekkingen (incl. geschiedenis): alg. en afzonderlijke staten
Z50 Internationaal recht: overig 

Centrum voor Informatie en Documentatie Onderneming en Recht

CIDOR. .. .05 Wetgeving & commentaren
CIDOR. .. .07 Jurisprudentie
CIDOR. .. .10 Bibliografieën, naslagwerken, vaardigheden, leermiddelen
CIDOR. .. .12 Series, jaarboeken, verslagen
CIDOR. .. .14 Opstellenbundels en verzamelwerken
CIDOR. .. .20 Onderneming(srecht): algemeen
CIDOR. .. .30 Bank- en effectenrecht; financieel recht
CIDOR. .. .40 Insolventierecht, financiering en zekerheden
CIDOR. .. .50 Onderneming en algemeen vermogensrecht
CIDOR. .. .70 Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
CIDOR. .. .80 Onderneming en sociaal recht
CIDOR. .. .90 Mededinging 

Europees Documentatie Centrum

EDC1 Institutionele vraagstukken
Europese integratie, Het functioneren van de instellingen, Financiële bepalingen - Begroting, Algemene gegevens over de Gemeenschap

EDC2

Douane-unie en handelsbeleid
Gemeenschappelijk douanetarief, Douaneregelingen, Tariefcontingent, Vrij verkeer van goederen, Handelsbeleid, Handelsovereenkomst
EDC3 Landbouw, bosbouw, visserij
Landbouwbeleid, landbouwproductiemiddelen, Monetaire maatregelen - EOGFL garantie, Landbouwstructuren - EOGFL oriëntatie, Plantaardige producten (granen en rijst, groenten en fruit, textielplanten, levende planten, bloementeelt, wijn en wijnbouw, alcohol, plantaardige vetstoffen, fytosanitair toezicht, andere plantaardige producten), Produkten van dierlijke oorsprong (albumine, melk en melkproducten, vlees, gevogelte, eieren, andere produkten van dierlijke oorsprong, veterinaire sector en sanitair toezicht), bosbouw, visserijbeleid (visserijovereenkomst, visserijregelingen)
EDC4 Werkgelegenheid en arbeid
Werkgelegenheidsbeleid, Arbeidsmarkt en vrij verkeer van werknemers, Beroepsopleiding, Gezondheid en veiligheid, Arbeidsomstandigheden
EDC5 Sociale aangelegenheden
Sociaal beleid, Gezondheidsbeleid, Sociale bescherming en zekerheid, Europees Sociaal Fonds
EDC6 Recht en rechtsvragen
Verdragen en intracommunautaire overeenkomsten en conventies, Afgeleid gemeenschapsrecht, Harmonisatie van de wetgevingen, Rechten en vrijheden
EDC7 Vervoer
Vervoerbeleid, Vervoer over land (over de weg, per spoor), Zeevervoer en vervoer over de binnenwateren, Lucht- en ruimtevervoer
EDC8 Mededinging en onderneming
Mededinging en mededingingsregelingen, Onderneming, Vennootschapsrecht
EDC9 Financiën
Monetair beleid en EMS, Financiële integratie en vrij kapitaalverkeer, Fiscaliteit (belastingharmonisatie)
EDC10 Economische aangelegenheden - verbruik
Economisch beleid, Voltooiing van de interne markt, Industrieel beleid, Tertiaire sector (banken, verzekeringen, recht van vestiging en vrij verrichten van diensten), Verbruikers en verbruik
EDC11 Externe betrekkingen
Externe betrekkingen, Multilaterale betrekkingen en internationale organisaties, Betrekkingen met derde landen, Betrekkingen met de landen in Centraal- en Oost-Europa, Ontwikkelingshulp, Europees Ontwikkelingsfonds en betrekkingen EEG/ACS-landen, Overeenkomsten met ontwikkelingslanden, Europese politieke samenwerking, Internationale aangelegenheden
EDC12 Energie
Energiebeleid, Euratom / kernenergie, Kolen en koolwaterstoffen, Elektriciteit, Zachte energie
EDC13 Regionaal beleid
Regionaal beleid, EFRO
EDC14 Milieu
Milieubeleid en -bescherming, Verslechtering van het milieu
EDC15 Wetenschappelijk en technisch onderzoek
Onderzoekbeleid, Energie en kernwetenschap (stralingsbescherming), Scheikunde, fysica en industriële procédés, Geneeskunde en biologie, Landbouwkunde en levensmiddelentechnologie en telecommunicatie, Ruimteonderzoek, Andere sectoren
EDC16 Informatie, opvoeding, cultuur
Informatie, communicatie, Documentatie, Opvoedingsbeleid - onderwijs, Cultuur
EDC17 Statistieken
Algemene statistieken, Economie en financiën, Bevolking en sociale omstandigheden, Energie en industrie, Landbouw, bosbouw en visserij, Buitenlandse handel, Diensten en vervoer, Milieu, Andere
EDC18 Documentatie
Aruba ar
Australië au
België be
Brazilië br
Bulgarije bu
Canada ca
China ch
Colombia co
Denemarken de
Duitsland du
Europese Unie eu
Finland fi
Filippijnen fil
Frankrijk fr
Ghana gh
Griekenland gr
Groot-Brittannië gb
Hongarije ho
Ierland ie
India ind
Indonesië in
Iran irn
Israël is
Italië it
Japan ja
Kroatië kr
Libanon li
Liechtenstein lie
Luxemburg lu
Maleisië ma
Marokko mar
Nederland nl
Nederlandse Antillen na
Nieuw-Zeeland nz
Nigeria ni
Noorwegen no
Oostenrijk oo
Peru pe
Polen po
Roemenië ro
Rusland ru
Senegal se
Somalië so
Spanje sp
Suriname su
Thailand th
Tsjechië ts
Turkije tu
Verenigde Staten vs
Zuid Afrika za
Zweden zwe
Zwitserland zwi
Meerdere landen en rechtsvergelijkend zz