Skip to main content

Datamanagement voor studenten: Home

Research Data Management (RDM) voor studenten van de Radboud Universiteit

Wat zijn onderzoeksdata?

Onderzoeksdata zijn gegevens die gebruikt zijn als bron voor een analyse, of gegevens die verzameld zijn gedurende een onderzoek.
Onderzoeksdata bestaan in verschillende vormen, bijvoorbeeld:

  • meetgegevens verkregen uit experimenten met labapparatuur
  • afbeeldingen
  • geografische data
  • enquêteresultaten
  • modellen (denk aan klimaat- en economische modellen)
  • chromatogrammen
  • bronnen (gegevens verkregen uit archief- en literatuuronderzoek)
  • interviews (toestemming vragen aan de geïnterviewden voor gebruik van de gegevens)

In de levensloop van die data komt een moment dat je ze ergens veilig wilt kunnen opslaan.

Wat is een datamanagementplan?

Een datamanagementplan is een formeel document dat je schrijft bij aanvang van je scriptie-onderzoek. Het geeft een overzicht van alle aspecten van databeheer, tijdens en na afronding van het onderzoek.

Een datamanagementplan is een dynamisch document dat geregeld aanpassing behoeft. Je brengt kortom de data life cycle in kaart in je datamanagementplan. Leg je datamanagementplan ook voor aan je scriptiebegeleider.

 

Waarom zou je je data bewaren?

Om te voorkomen dat je Stapel wordt!

Uit oogpunt van wetenschappelijke integriteit moeten de bij je onderzoek gebruikte data:

  • controleerbaar zijn.
  • veilig opgeborgen zijn.

De data kunnen bovendien ook schatkamers van informatie zijn voor hergebruik.

Je bent trouwens altijd betrokken bij het archiveren of openbaar maken van je data, conform de voorschriften van je faculteit. Bespreek de mogelijke juridische aspecten van je data ook altijd in een vroeg stadium met je scriptiebegeleider.